Πέμπτη, 24 Αυγούστου 2017

Νεκρολογία της Στάνας Γεωργάκη Ολυμπίου
Ανακοίνωση του Γεώργιου Χιονίδη

Κατά τας ιστοριοδιφικές έρευνές μου είχα την ευκαιρία να ανακαλύψω τυχαία ορισμένα κείμενα, τα οποία δεν ήταν του άμεσου ενδιαφέροντός μου, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι και αξιόλογα.
Θεώρησα λοιπόν σκόπιμο να τα αντιγράψω για να τα χρησιμοποιήσω ενδεχομένως ή να τα παραχωρήσω σε άλλους μελετητές. Ένα από αυτά το βρήκα δημοσιευμένο στην εφημερίδα «Αιών» των Αθηνών (φύλο 946 της 3/1849 σελίδα 4η) και αποτελεί νεκρολογία της Στάνας, συζύγου του ήρωα αγωνιστή Γιωργάκη Ολύμπιου.


Νεκρολογία

Την 8ην Μαρτίου ώρα 9.00 απεβίωσε εν Αθήναις εις ηλικία 51 ετών, η κυρία Στάνα, σύζυγος του αείμνηστου Γεωργίου Ολυμπίου, πεσόντος ως γνωστόν τω 1821, θύμα του εξαιρέτου πατριωτισμού και της μεγάλης ανδρείας του, εν Βλαχία υπέρ της ανεξαρτησίας της Ελλάδος. Πολυώδυνος ασθένεια πυρετού κακοήθους, απεστέρησεν από τα δύο τέκνα του αειμνήστου Γεωργίου Ολυμπίου, την νέαν
Ευφροσύνην και των νέον Μιλάνον, την μόνην προστάτιδα και παρήγορον αυτών μητέρα, την διακεκριμένην μεταξύ του γυναικείου φύλου Σταναν.
Η μακαρίτις σύζυγος, πριν μεν του οπλαρχηγού των Σέρβων Χάϊδουτ Βέλκου, έπειτα και του ήρωος οπλαρχηγού Έλληνος Ολυμπίου, ανδρικήν έφερε και φρόνησιν και καρδίαν, μετά του πρώτου μεν των συζύγων της μαχομένη κατά των Τούρκων, υπέρ της Σερβίας, της ιδίας πατρίδος της, μετά του δεύτερου δε, του Ολυμπίου, συνεισφέρουσα τα χρήματά της ικανού ποσού, ως χρησιμεύοντα κατά των Τούρκων υπέρ της κοινής πατρίδος της Ελλάδος. Τοιαύτη η Στάνα «απέθανεν άρα εν αναπαύει των προς τω ζην μέσων; άφησεν αποκατεστημένα τα τέκνα της;». Λυπηρότατον και λέγειν και γράφειν. Οι πολίται πάσης τάξεως συνώδευσαν τον νεκρόν της πατριότιδος Στάνας ως τον Ναόν, όπου ο σεβάσμιος διδάσκαλος Νεόφυτος Βάμβας εξεφώνησε καταλληλότητον λόγον, πλουσίαν και εθνικήν έχων ύλην επί του προκειμένου. «Ο θεός του ελέους και των οικτιρμών ανάπαυσοι σε ω μακαρίτις Στάνα, εν χώρα ζώντων και εν σκηνές δικαίων».
Η παραπάνω νεκρολογία είναι αξιοσημείωτη γιατί πληροφορούμαστε: α) τα ονόματα των δύο παιδιών του Γιωργάκη Ολύμπιου, της Ευφροσύνης και του Μιλάνου
β) ότι η Στάνα πρόσφερε οικονομικά στον αγώνα των Ελλήνων
γ) ότι δεν άφησε περιουσία και τα παιδιά της έμειναν απροστάτευτα, όπως άλλωστε συνέβη με τις οικογένειές σχεδόν όλων των αγωνιστών του 1821, ιδιαίτερα των Ολυμπίων και Μακεδόνων και

δ) ότι τον επικήδειο λόγο εκφώνησε ο Νεόφυτος Βάμβας.